Datasets - Open Government Data of Thailand
18 datasets
Order by
นักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ (2,340 )

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ

Last update dataset : September 8, 2022
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
นักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ (2,539 )

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์

Last update dataset : September 8, 2022
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ (1,332 )

คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx pdf
คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน (1,467 )

คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (1,091 )

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
pdf xlsx
รายงานด้านการประมาณการ (1,009 )

รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xls xlsx
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558 (809 )

พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv ods xlsx
คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว (1,322 )

คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx pdf
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (3,004 )

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ...

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv xlsx
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2554-2557 (1,106 )

รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2554-2557

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx ods
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดี ประจำปี 2554-2557 (758 )

รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดี ประจำปี 2554-2557

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx ods
บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง (704 )

บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx pdf
ชุดความรู้ เรื่องCommunity Based Tourism ท่องเที่ยวโดยชุมชน (2,601 )

ชุดความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สมาชิกในชุมชน และแนวคิดที่ อพท. ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx pdf
โครงการจัดทำกรณีศึกษา(case study)เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิตหรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น (2,246 )

โครงการจัดทำกรณีศึกษา(case study)เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิตหรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
pdf xlsx
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป (730 )

คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (922 )

คู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว (1,436 )

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
pdf xlsx
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน (880 )

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน

Last update dataset : October 31, 2021
การท่องเที่ยวและกีฬา
pdf xlsx