Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
18 datasets found
Order by :
จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ
Last update dataset : September 8, 2022  
xlsx
จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : September 8, 2022  
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเลยฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
รายงานด้านการประมาณการ  ปี 2550 - 2552
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv ods xlsx
คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านหนองบัว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2554-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx ods
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดี ประจำปี 2554-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx ods
บ้านโคก มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวลาวครั่ง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สมาชิกในชุมชน และแนวคิดที่ อพท. ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
โครงการจัดทำกรณีศึกษา(case study)เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิตหรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx