Text Size | A   A   A
63 datasets found
Order by :
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนเมษายน 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมีนาคม 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมกราคม 2562
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนธันวาคม 2561
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : February 21, 2020  
xlsx csv
ชุดข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495-ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
Last update dataset : February 21, 2020  
csv xlsx
สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามจังหวัด ประเภทความพิการ และเพศ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน
Last update dataset : February 12, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
Last update dataset : February 12, 2020  
xlsx csv xls
อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร             เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร...
Last update dataset : February 12, 2020  
csv xls xlsx
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls csv xlsx
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xls xlsx
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls xlsx