Datasets - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2014 (885 )

สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx pdf
สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชน ประจำปี 2014 (592 )

สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชนในประเทศไทย ประจำปี 2014

Last update dataset : October 31, 2021
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx pdf