Text Size | A   A   A
110 datasets found
Order by :
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 1, 2020  
xls html
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : July 14, 2020  
xls
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล
Last update dataset : July 14, 2020  
xls
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
Last update dataset : February 12, 2020  
xlsx csv xls
อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร             เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร...
Last update dataset : February 12, 2020  
csv xls xlsx
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls csv xlsx
ร้อยละผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอุตสาหกรรม และปัญหาจากการรับงาน พ.ศ. 2550
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้านที่อายุ 15 - 60 ปีที่ไม่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอาชีพ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : February 5, 2020  
csv xls xlsx
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
รายงานด้านสังคม ปี 2555-2558
Last update dataset : February 5, 2020  
xls xlsx
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : February 5, 2020  
xls xlsx
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงต่อปี จำแนกตามภาคและจังหวัด ระหว่างปี 2549 - 2556
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : February 5, 2020  
xls csv xlsx
จำนวน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2552 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของการสะสมทุน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2552 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวน และร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 - 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
xls