Text Size | A   A   A
91 datasets found
Order by :
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง   จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานด้านการจราจร ปี 2550-2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2555
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2551
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2551
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2549
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินต้นทุนต่ำปี 2548
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ ...........  หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559  หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls