Text Size | A   A   A
76 datasets found
Order by :
01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
Last update dataset : September 9, 2022  
url pdf csv
แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
Last update dataset : September 9, 2022  
url pdf
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
Last update dataset : September 9, 2022  
xlsx pdf csv url
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
Last update dataset : September 9, 2022  
xlsx url pdf
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน
Last update dataset : September 9, 2022  
xlsx pdf csv url
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
Last update dataset : September 9, 2022  
xlsx csv pdf url
ข้อมูลสถิติเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : September 7, 2022  
url pdf
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : September 7, 2022  
url pdf xlsx csv
ข้อมูลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤตของศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตน้ำ ระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
Last update dataset : July 26, 2022  
url pdf
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย จากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
Last update dataset : July 26, 2022  
url rar csv pdf
ผลงานวิจัยด้าน หลักนิติธรรม (Rule of Law) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ความยุติธรรม (Justice) ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ความหวาดกลัวอาชญากรรม (Fear of...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
มีการจัดเก็บข้อมูลผู้บริการเป็นประจำเดือน โดยจัดเก็บจากจำนวนผู้ที่โทรมาสอบข้อมูล หรือผู้ที่สอบถามทางอีเมล์
Last update dataset : July 25, 2022  
url pdf
คู่มือการปฏิบัติงานของข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : July 25, 2022  
url pdf
ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย - ประกาศ/คำสั่ง - แผนที่ - สถานภาพทรัพยากร -...
Last update dataset : July 25, 2022  
url xls csv pdf
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ Digital Tourism เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพิจารณารายละเอียดแนวทางการพัฒนาระบบ...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf url
เป็นการแสดงผังโครงสร้างทั้งหมดภายในเว็บไซต์
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม...
Last update dataset : July 25, 2022  
url pdf json
แนวทางการดำเนินงานในบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบนเว็บไซต์...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf url
เป็นรายการนำเสนอร้านสปา ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ การเดินทางและข้อมูลการติดต่อ
Last update dataset : July 25, 2022  
json pdf url