Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
432 datasets found
Order by :
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : June 18, 2024  
xlsx pdf csv
แนวสันปันน้ำจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ,แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จาก google earth
Last update dataset : June 15, 2024  
rar pdf xlsx csv
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
Last update dataset : June 15, 2024  
pdf xlsx csv
ข้อมูลจำนวนรายการติดตั้งประปาใหม่ แยกตามพื้นที่การปกครอง
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf api csv
สถิติน้ำออกบิลประจำเดือน แยกตามเขตพื้นที่ปกครอง กลุ่มผู้ใช้น้ำ
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf api csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายชั่วโมง สถานีวัดบ้านแป้ง วัดโพธิ์แตงเหนือ สำแล วัดมะขาม สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลองลัดโพธิ์ การท่าเรือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
Last update dataset : June 12, 2024  
api pdf csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ รายชั่วโมง
Last update dataset : June 12, 2024  
api pdf csv
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv pdf json
จำนวนของสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำแนกตามระดับ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv pdf xlsx
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv pdf xlsx
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf csv api rss rdf
เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf csv api rss rdf
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json xlsx pdf api rss rdf
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json xlsx pdf api rss rdf
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf csv api rss rdf xlsx
รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf csv api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx pdf csv api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json xlsx pdf api rss rdf