Text Size | A   A   A
39 datasets found
Order by :
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : June 9, 2022  
pdf csv
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : June 9, 2022  
pdf csv rdf
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xls
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
บรรายสรุปจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานสำคัญจังหวัดของจังหวัดลพบุรี เช่น ประวัติจังหวัด ตราจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดให้มีลานกีฬาขึ้นเพื่อให้คนกรุงเทพได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของ ผู้ว่า กทม....
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งบ้านหนังสือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บ้านหนังสือ ก็คือ ห้องสมุดประเภทหนึ่งที่สังกัดกับกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf