Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
10 datasets found
Order by :
ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
csv ods xlsx
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2554-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx ods
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดี ประจำปี 2554-2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx ods