Text Size | A   A   A
9 datasets found
Order by :
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 33
Last update dataset : May 27, 2022  
json
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ชุดข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ข้อมูลหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากมกอช.
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ฐานข้อมูลร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลร้านอาหารที่ใช้สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และมีข้อมูลตามสอบแหล่งที่มา เป็นวัตถุดิบ...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการฯ ที่อยู่ ขอบข่ายความสามารถ ห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
Last update dataset : October 31, 2021  
json