Text Size | A   A   A
2 datasets found
Order by :
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : October 31, 2021  
shp url jpeg
การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งทำให้และต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg url