Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
7 datasets found
Order by :
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า หน่วย : เมกะวัตต์ (MW)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ชุดข้อมูลการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า รายปี หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (GWh)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv