Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
60 datasets found
Order by :
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รายละเอียดกลุ่มอาชีพจากโครงการสัมมาชีพชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx
โครงการวิจัยด้านน้ำ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน ตามมาตรา 23...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv xlsx
จำนวนโครงการวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยสาขาการแพทย์ชีวภาพด้านสังคมที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมโลหะและวัสดุที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหารที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv