Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
8 datasets found
Order by :
เนื้อส่วนสะโพกติดกับน่องหรือก้อนเนื้อสะโพกมีกระดูกกลางขวาง 1 อัน ต่อกับน่อง
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv
ไข่ไก่ ปริมาณ 55-60 กรัม
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv
เนื้อส่วนขาหลัง เป็นก้อนหนานุ่ม มีผังผืดและมันเล็กน้อย
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv
เนื้อส่วนอกไม่มีกระดูก ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv
เนื้อส่วนขาหน้า มีผังผืดและปนมันมากกว่าเนื้อสะโพก
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv
จำนวนพืชเศรษฐกิจสำคัญ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx url
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xml json pdf