Text Size | A   A   A
85 datasets found
Order by :
อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากโสดเป็นสมรส อายุ เฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเป็นดัชนีที่แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนถึงอายุเท่าไหร่
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากข้อมูลการสำรวจความพิการ
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 2. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่อยู่กับผู้ดูแลหลักที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว) 2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว) 3....
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
โทรศัพท์มือถือ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone และโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone คือ โทรศัพท์ที่มีความสามารถในระดับพื้นฐาน...
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
จำนวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ผู้หญิงที่ฝากครรภ์กับบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. ผู้หญิงที่ไปตรวจครรภ์อย่างน้อย 4 ครั้ง
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี ต่อจำนวนประชากรทั้งสิ้น จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดทํา สํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี...
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สมาชิกในครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดในการประกอบอาหารและให้แสงสว่าง
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1) ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่มีความเห็นว่าสามีสมควรทำร้ายร่างกายภรรยาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 2) ผู้ชายอายุ 15-49 ปี...
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
ประชากรพิการ หมายถึง ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย...
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
อัตราเจริญพันธุ์ตามช่วงอายุมารดา จากสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน)
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การพูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับการเรียนของเด็ก
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
อัตราการเพิ่มของประชากร (Growth rate) หมายถึง อัตราซึ่งประชากรเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ในปีหนึ่งอันเป็นผลจากการเพิ่มตามธรรมชาติและการย้ายถิ่นสุทธิ...
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
จํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) ในช่วงเวลาหนึ่ง แสดงในรูปของอัตราส่วนต่อสตรี 1,000 คน
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx