Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
5 datasets found
Order by :
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
Last update dataset : May 8, 2024  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
Last update dataset : May 8, 2024  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร
Last update dataset : May 8, 2024  
csv api
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx