Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
30 datasets found
Order by :
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 15, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 15, 2023  
xlsx csv url
สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
Last update dataset : February 27, 2023  
url xlsx csv
ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
Last update dataset : February 13, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลผลการตรวจโอโซน
Last update dataset : February 12, 2023  
xlsx url api csv
ข้อมูลนี้แสดงจำนวนผู้รับบริการพันธุ์หม่อน เดือน
Last update dataset : January 12, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลนี้แสดงชื่อหน่วยงาน จำนวนหม่อนชำถุงและกิ่งชำหม่อนที่แจกจ่าย เปอร์เซ็นต์ที่แจกจ่ายเทียบการผลิต
Last update dataset : January 12, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลนี้แสดงชื่อหน่วยงาน จำนวนหม่อนชำถุง จำนวนกิ่งชำหม่อน
Last update dataset : January 12, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
Last update dataset : December 15, 2022  
url xlsx pdf xls csv
ข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ 2....
Last update dataset : November 2, 2022  
url pdf xlsx csv
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : October 28, 2022  
xlsx csv url
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url api
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต...
Last update dataset : December 20, 2022  
xlsx csv url
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5)...
Last update dataset : October 10, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด...
Last update dataset : October 10, 2022  
xlsx csv url
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : May 10, 2022  
csv xlsx url
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Last update dataset : April 25, 2022  
csv xlsx pdf url