Text Size | A   A   A
71 datasets found
Order by :
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)...
Last update dataset : April 4, 2022  
csv xlsx
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่...
Last update dataset : March 28, 2022  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
Last update dataset : March 28, 2022  
csv xlsx
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์...
Last update dataset : March 28, 2022  
csv xlsx
หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน
Last update dataset : December 3, 2021  
csv rdf xlsx
จำนวนสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและขนาด ประจำปี 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-สิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-สิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-สิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-ตุลาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-ตุลาคม)เ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv