Text Size | A   A   A
6 datasets found
Order by :
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv
รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด...
Last update dataset : October 10, 2022  
xlsx csv url
บุคคลคุณธรรม ที่ได้รับการยกย่องส่งเสริม
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx csv pdf
ฐานข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม (องค์กร) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยปีที่เข้าร่วม ชื่อองค์กร/ชุมชน หน่วยงาน ประเภทองค์กร/ชุมชน ประเภทเครือข่าย หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย ความสามารถ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx