Text Size | A   A   A
1 dataset found
Order by :
ปริมาณและมูลค่ารายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เช่น ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ ค่าสินค้าและบริการอืน ๆ โดยจำแนกตามสื่อการชำระเงินดังนี้ 1. เงินสด 2. เช็ค...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls pdf