Text Size | A   A   A
190 datasets found
Order by :
รายงานปริมาณเรือสินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ
Last update dataset : July 7, 2022  
url csv xls
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
Last update dataset : July 5, 2022  
xlsx csv xls
ข้อมูลชนิด และปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีพร้อมจำหน่ายของศูนย์ฯ รายสัปดาห์
Last update dataset : July 5, 2022  
pdf xls csv
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
Last update dataset : July 5, 2022  
url csv xls
สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ ของศูนย์ฯ
Last update dataset : July 5, 2022  
xls csv
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
Last update dataset : July 5, 2022  
csv xls
ผลการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
Last update dataset : July 5, 2022  
xls csv
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
Last update dataset : July 5, 2022  
xls csv doc
ปริมาณรวมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปีปัจจุบัน
Last update dataset : July 5, 2022  
xls csv
ข้อมูลชนิดและปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับเข้าคลังรายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
Last update dataset : July 5, 2022  
xls csv
ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ ของตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว
Last update dataset : July 5, 2022  
xls csv
รหัสยีนส์โค้ดสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับห้องปฏิบัติการ PCR และ ATK
Last update dataset : July 3, 2022  
api xls csv
องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
Last update dataset : June 22, 2022  
xls csv
รายงานที่แสดงผลการประเมินตนเองเพื่อสังเคราะห์วัดระดับการพัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ (องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ)
Last update dataset : June 22, 2022  
xls csv
องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมประเมินตนเอง จำแนกตามประเภทเครือข่ายทั้ง 6 ภาคส่วน
Last update dataset : June 22, 2022  
xls csv
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : June 21, 2022  
xls csv
ข้อมูลกิจกรรมการยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
Last update dataset : June 21, 2022  
csv xls
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
Last update dataset : April 28, 2022  
xls csv
ข้อมูลสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
Last update dataset : March 10, 2022  
url csv xls
ข้อมูลการสำรวจแหล่งหญ้าทะเล ปีฐาน พ.ศ.2558
Last update dataset : March 10, 2022  
xls csv