Text Size | A   A   A
211 datasets found
Order by :
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : July 6, 2022  
pdf csv
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : July 6, 2022  
pdf csv api
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : July 6, 2022  
url pdf xlsx csv
ข้อมูลชนิด และปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีพร้อมจำหน่ายของศูนย์ฯ รายสัปดาห์
Last update dataset : July 5, 2022  
pdf xls csv
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
Last update dataset : July 5, 2022  
xlsx pdf csv url
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย จากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
Last update dataset : July 5, 2022  
url rar csv pdf
ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน
Last update dataset : July 5, 2022  
xlsx pdf csv url
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
Last update dataset : July 5, 2022  
xlsx csv pdf url
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : July 5, 2022  
pdf csv xlsx
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดสำคัญ
Last update dataset : July 5, 2022  
csv json xml pdf xlsx
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : July 4, 2022  
rdf csv pdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : July 4, 2022  
pdf csv rdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : July 4, 2022  
csv rdf pdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : July 4, 2022  
csv rdf pdf
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : July 4, 2022  
csv rdf pdf
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : June 29, 2022  
pdf csv