Text Size | A   A   A
131 datasets found
Order by :
รายละเอียดหลักสูตรปกติและ รายละเอียดหลักสูตร e-learning
Last update dataset : July 6, 2022  
csv json
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดสำคัญ
Last update dataset : July 5, 2022  
csv json xml pdf xlsx
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546...
Last update dataset : June 23, 2022  
csv json
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
Last update dataset : June 16, 2022  
csv json xlsx pdf api rss rdf
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
Last update dataset : June 15, 2022  
csv json
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : June 9, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : May 5, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : May 5, 2022  
csv json pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวและขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น การ...
Last update dataset : March 18, 2022  
csv json
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 2. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่อยู่กับผู้ดูแลหลักที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย
Last update dataset : March 10, 2022  
json csv