Datasets - Open Government Data of Thailand
4 datasets
Order by
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ (23 )

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ

Last update dataset : May 8, 2024
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก (18 )

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก

Last update dataset : May 8, 2024
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบวิดีโอ (14 )

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร

Last update dataset : May 8, 2024
csv api
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ของ สวก. (1,878 )

รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

Last update dataset : March 2, 2023
csv xlsx