Text Size | A   A   A
96 datasets found
Order by :
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ชุดข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ. 2495-ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามจังหวัด ประเภทความพิการ และเพศ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv xls
รายงานฉบับปี พ.ศ.2557 นี้มีเป้าหมายอย่างสาคัญในการนาเสนอภาพรวมของสถานการณ์เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รวบรวมสถิติข้อมูลจำนวนฎีกา ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2495 - 2558)
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv xlsx