Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลรายชื่อพืชที่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ในระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยรายชื่อพืช 831 สายพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มหลักดังนี้ - ข้าว -...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv