Text Size | A   A   A
2 datasets found
Order by :
ชุดข้อมูล Q Restaurant เป็นชุดข้อมูลร้านอาหารจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ได้แก่ สินค้า Q สินค้าที่ผ่านการรับรอง และสินค้ารับรองตัวเอง
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ชุดข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
Last update dataset : October 31, 2021  
api