Text Size | A   A   A
23 datasets found
Order by :
ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
Last update dataset : April 29, 2022  
csv api
ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ในการแก้ปัญหา 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. ปัญหาด้านที่ดินทำกิน 2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3. ปัญหาด้านราคาสินค้า 4. ปัญหาด้านหนี้สิน...
Last update dataset : April 29, 2022  
csv api
ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
Last update dataset : February 1, 2022  
api
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายประเทศ)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตร)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเทศ)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเภทการใช้)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api csv
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ซึ่งข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย...
Last update dataset : October 31, 2021  
api