Text Size | A   A   A
5,632 datasets found
Order by :
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา สาขาร้านค้าน้ำมัน/ร้านค้าก๊าซหุงต้ม/โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-กรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ซึ่งข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
รายงานจำนวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ละจังหวัด จำแนกตามปีงบประมาณและประเภทองค์กรที่สังกัด (SMEs และวิสาหกิจชุมชน)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี 2562 แบ่งตามจังหวัดของประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json
พันธกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ปี 2557- 2560...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json
ด้วยภารกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดการ และจัดเก็บ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv