Text Size | A   A   A
3,864 datasets found
Order by :
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ผลการดำเนินสถิติการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ในภาคการเกษตร ในรอบ 10 ปี (2548 – 2557)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลดัชนีราคาส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคานำเข้า
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาขายปลีก
Last update dataset : October 31, 2021  
url api
ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
Last update dataset : October 31, 2021  
url api