Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
23 datasets found
Order by :
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : November 19, 2023  
xlsx
รัฐบาลยังคงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น...
Last update dataset : November 19, 2023  
xlsx
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
Last update dataset : November 19, 2023  
csv
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : November 19, 2023  
xlsx
หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน...
Last update dataset : November 19, 2023  
xlsx
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)...
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
ods
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งจากรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv