Text Size | A   A   A
7 datasets found
Order by :
GIS (Geographic Information System) หรือเรียกว่า ระบบภูมิสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นระบบที่มีลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาพ แผนที่ หรือข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่ง...
Last update dataset : July 18, 2022  
csv
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคนิคภาพแบบ Panoramic สามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ
Last update dataset : June 20, 2022  
rdf
แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น...
Last update dataset : June 14, 2022  
json
GIS (Geographic Information System) หรือเรียกว่า ระบบภูมิสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นระบบที่มีลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาพ แผนที่ หรือข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่ง...
Last update dataset : June 14, 2022  
csv
GIS (Geographic Information System) หรือเรียกว่า ระบบภูมิสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นระบบที่มีลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาพ แผนที่ หรือข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่ง...
Last update dataset : June 14, 2022  
csv
MIS เป็นระบบที่เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของจำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน โดยแบ่งประเภท ดังนี้ ชาวไทย ชาวต่างประเทศ นักเรียน/นักศึกษา นักบวช แขกทางราชการ รวมผู้เข้าชม ครอบครัว...
Last update dataset : June 14, 2022  
csv xml
ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ...
Last update dataset : February 24, 2022  
api