Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
32 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟฯ (ขื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ที่ตั้ง)
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลอัตราค่าระวาง ของการเดินรถ
Last update dataset : May 8, 2023  
pdf
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟ ชื่อที่ดิน
Last update dataset : May 8, 2023  
pdf
ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ
Last update dataset : May 8, 2023  
pdf xlsx
ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้า
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟ
Last update dataset : May 8, 2023  
pdf
ข้อมููลรายงานงบการเงินของการรถไฟฯ ในแต่ละปี
Last update dataset : May 8, 2023  
pdf
ข้อมูลตารางการเดินรถ (เวลา, วันที่, ประเภทรถ, สถานีต้นทาง, สถานีปลายทาง)
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แยกตามประเภทรถ)
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
จำนวนอุบัติเหตุ, วันและเวลาที่เกิดเหตุ
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลสรุปเหตุอันตรายรายเดือน แยกตามประเภทเหตุอันตราย
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลที่มีชื่อและที่ดินของการรถไฟ
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ
Last update dataset : May 8, 2023  
xlsx