Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
สรุปจำนวนการรับร้องเรียนของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ของปีงบประมาณ 2556 - รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) 
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปจำนวนการรับร้องเรียนของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ของปีงบประมาณ 2558 - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf