Datasets - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (278 )

"วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...

Last update dataset : June 4, 2023
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (762 )

วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...

Last update dataset : October 31, 2021
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf