Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
10 datasets found
Order by :
วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx