Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
16 datasets found
Order by :
วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
ข้อมูลราคาข้าวเปลือกนาปีรวมรายเดือน
Last update dataset : October 31, 2021  
json xlsx
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายประเทศ ปีย้อนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
ปริมาณและมูลค่าการส่งออก นำเข้าสินค้าเกษตรรวม แยกรายกลุ่มสินค้า รายเดือน รายประเทศ ย้อนหลัง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url