Text Size | A   A   A
3 datasets found
Order by :
Government Information Network (GIN) เป็นเครือข่ายที่บูรณาการเครือข่ายภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการติดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค...
Last update dataset : February 24, 2020  
xlsx
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา และจำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
Last update dataset : February 24, 2020  
csv