Text Size | A   A   A
42 datasets found
Order by :
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : June 27, 2022  
api
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เช่น Codex, IPPC, OIE, ASEAN, APPPC...
Last update dataset : June 27, 2022  
csv
เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรอง แบ่งออกเป็น ประเภทตลาดสด และ โมเดิร์นเทรด ซึ่งประเภทตลาดสดยังสามารถแบ่งย่อยเป็น ชื่อตลาด...
Last update dataset : June 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
Last update dataset : June 27, 2022  
api
ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
Last update dataset : June 27, 2022  
csv
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๓
Last update dataset : June 27, 2022  
api
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic ตลาด QR Trace ตลาดเกษตรชุมชน และ ตลาด Q Canteen
Last update dataset : June 27, 2022  
xlsx
ฐานข้อมูลร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลร้านอาหารที่ใช้สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และมีข้อมูลตามสอบแหล่งที่มา เป็นวัตถุดิบ...
Last update dataset : June 27, 2022  
api
ข้อมูลหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากมกอช.
Last update dataset : June 27, 2022  
api
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
Last update dataset : June 27, 2022  
api
ชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการฯ ที่อยู่ ขอบข่ายความสามารถ ห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕...
Last update dataset : June 27, 2022  
api
ชุดข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
Last update dataset : June 27, 2022  
api
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นข้อมูลที่รวบรวมผลการดำเนินการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
Last update dataset : June 27, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
Last update dataset : June 15, 2022  
xlsx
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เช่น Codex, IPPC, OIE, ASEAN, APPPC...
Last update dataset : May 27, 2022  
xls
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 33
Last update dataset : May 27, 2022  
json
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ชุดข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
Last update dataset : May 27, 2022  
json
ข้อมูลหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากมกอช.
Last update dataset : May 27, 2022  
json