Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
54 datasets found
Order by :
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
สถานีบริการจักรยานสาธารณะโดยกรุงเทพมหานคร โครงการ ปัน-ปั่น
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร สวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร (dog park) สร้างขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร)...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน อาคารต่างๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
จุดบริการด่วนมหานคร โครงการ "BMA Express Service จุดบริการด่วนมหานคร" เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการนอกสำนักงานเขต ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดให้มีลานกีฬาขึ้นเพื่อให้คนกรุงเทพได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของ ผู้ว่า กทม....
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งคลินิกยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและแก้ปัญหาได้...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคของประชาชนในแต่ละชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริม การควบคุมป้องกันโรคของประชาชน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐบาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งบ้านหนังสือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บ้านหนังสือ ก็คือ ห้องสมุดประเภทหนึ่งที่สังกัดกับกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf