Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
6 datasets found
Order by :
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ จากทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : May 13, 2024  
api
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
Last update dataset : May 8, 2024  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
Last update dataset : May 8, 2024  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร
Last update dataset : May 8, 2024  
csv api
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
Last update dataset : June 12, 2023  
api
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx