Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
7 datasets found
Order by :
การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ ผลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics value) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่านบอกเล่าถึงความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ "Low Carbon Tourism"...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารบอกเล่าถึงการดำเนินงานของอพท. ในด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น ที่สามารถสะท้อนความจริงแท้ (Authenticity)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท. ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้แห่งความเป็นไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษทั้งรายได้ทางตรง และรายได้แบบทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
งานวิจัยเรื่อง "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"...
Last update dataset : October 31, 2021  
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf