Text Size | A   A   A
59 datasets found
Order by :
จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : November 17, 2021  
xlsx
จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ
Last update dataset : November 17, 2021  
xlsx
ข้อมูลสนามกีฬาในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv url xlsx
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2020
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2019
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2018
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2017
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2016
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2015
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน อาคารต่างๆ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลซุ้มบริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซุ้มบริการ การท่องเที่ยว จัดสร้างเพื่อให้บริการตอบคำถามนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หนังสือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำ เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่นั้นๆ จะนำผลผลิตจากสวน...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 1.สวนสัตว์เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่าใหญ่ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf