Text Size | A   A   A
1 dataset found
Order by :
ข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มเป้าหมายที่จะนำข้อมูลไปใช้คือประชาชนไทยและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะได้รับข้อมูลว่ามีจุดผ่านแดนที่ใดบ้าง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv