Datasets - Open Government Data of Thailand
1 datasets
Order by
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากข้อมูล จปฐ ปี 2558 (15,142 )

รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ
csv