Text Size | A   A   A
8 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนทารกที่คลอดจากมารดาวัยรุ่นไทยจำแนกตามอายุมารดาและบิดา
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามประเภทความพิการ)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามกลุ่มอายุ)
Last update dataset : October 31, 2021  
url