Text Size | A   A   A
Organizations
267 datasets found
Order by :
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
Last update dataset : March 1, 2021  
pdf
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม -...
Last update dataset : February 5, 2021  
html
ยอดผุ้มาใช้บริการ ร สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : January 27, 2021  
jpeg
บรรายสรุปจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานสำคัญจังหวัดของจังหวัดลพบุรี เช่น ประวัติจังหวัด ตราจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
Last update dataset : January 13, 2021  
pdf
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561)...
Last update dataset : December 29, 2020  
pdf
ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ปี 2562
Last update dataset : December 15, 2020  
xlsx
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : November 23, 2020  
pdf csv
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : November 23, 2020  
pdf csv
ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562
Last update dataset : November 17, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน
Last update dataset : October 1, 2020  
csv docx
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 1, 2020  
xls html
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 1, 2020  
csv
รายชื่อหน่วยงาน ฝึก ทดสอบ รับรองความรู้ความสามารถ ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Last update dataset : September 2, 2020  
csv pdf
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด
Last update dataset : August 18, 2020  
xlsx
ข้อมูลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx