Text Size | A   A   A
6 datasets found
Order by :
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf xlsx
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url xlsx
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url xlsx
ข้อมูลรายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (ข้อมูลบัตรที่ยังมีอายุความคุ้มครอง (บัตร active) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
ระบบสารสนเทศสถานการณ์ทางการเงิน หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลรายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ข้อมูลบัตรที่ยังมีอายุความคุ้มครอง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx