Text Size | A   A   A
10 datasets found
Order by :
รายนามองคมนตรี
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน,องค์การอิสระ,รัฐวิสาหกิจ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (decor.soc.go.th)
Last update dataset : February 5, 2020  
json xlsx
ข้อมูลประกาศราชกิจจานุเบกษา (rkj.soc.go.th)
Last update dataset : February 5, 2020  
json xlsx
รายการคณะรัฐมนตรีทั้งหมดของประเทศไทย
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx
สรุปจำนวนการรับเรื่องพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx
รายชื่อส่วนราชการจำแนกตามกระทรวง - กรม
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx csv
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx csv