Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
2 datasets found
Order by :
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf